Generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling (så er det gjort, der er dog nok stor chance for at den bliver udskudt pga. Corona)
Hermed indkaldelse til generalforsamling i marts, som ligger umiddelbart inden vores indendørs træning den 21. marts, dvs. kl. 13.00-15.00 i Tjørnehøjhallen.
Der vil som med træninger være tilmelding under begivenheder på vores facebookside, og det er nødvendigt med tilmelding, da der vil blive købt lidt mad og drikke til de fremmødte.

Alle i bestyrelsen genopstiller, bestyrelsen har ingen forslag til ændringer af vedtægter, og foreslår uændret kontingent.

Dagsorden er ifølge vedtægterne således (dette er uddrag er vedtægterne, se på vores hjemmeside http://cfcc.dk/wordpress/?page_id=33
for de komplette vedtægter):

§7 Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling holdes i marts måned og indvarsles ved udsendelse af e-mail senest 30 dage før med følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren.
4. Fastsættelse af kontingent og indskud.
5. Behandling af indkommende forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
Lige år er der valg af formand (for 2 år)
I ulige år til posten som kasserer (for 2 år)
Hvert år vælges desuden mindst 1 bestyrelsesmedlem ud over formanden og kassereren samt evt.
bestyrelsessuppleanter, (alle for 1 år)
Hvert år vælges webmaster og evt. webmaster suppleant, som er en del af bestyrelsen (begge for 1 år)

7. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (for 1 år)
8. Eventuelt.

Stk. 2 Afgørelser på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflertal.
Dog kræver vedtægtsændringer 2/3 flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt
Henrik Haupt
Formand for Copenhagen Fly Casting Club

Log på holdsport.dk her